Drukowane informacje o zasobie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przewodniki i informatory o zasobie

 • Archiwum Państwowe w Łodzi. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Opracowanie zbiorowe pod red. Mieczysława Bandurki, Warszawa 1998

 • Archiwum Państwowe w Łodzi. Informator o zasobie. Oprac. M. Janik i M. Wilmański. Łódź 1996

 • Informator o zasobie archiwalnym. Oprac. A. Żebrowska. Łódź 1979

 • Tobjański Z.: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi. Łódź 1976

 • Archiwalny Biuletyn Informacyjny. Archiwa Wojewódzkie. Uzupełnienia i sprostowania do zeszytów wydanych w latach 1953-1957. Warszawa 1958 s. 79-84

 • Archiwalny Biuletyn Informacyjny. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi i jego archiwa powiatowe. Warszawa 1956

Przewodniki po zespołach archiwalnych i inwentarze

 • Akta miasta Łodzi [1471]1794-1914[1918]. Przewodnik po zespole. Oprac. M. Bandurka. Warszawa-Łódź 1990

 • Inwentarz akt Przełożonego Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim 1939-1944. Oprac. B. Pełka, J. Baranowski, P. Strembski. Łódź 2009

Opracowania szczegółowe o aktach

 • Architektura ulicy Piotrkowskiej 1828-1939. Katalog dokumentacji technicznej w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi. Oprac. Maciej Wilmański, Maciej Janik. Łódź 2002

 • Bandurka M.: Akta sądów województwa łódzkiego z okresu międzywojennego dwudziestolecia. Archeion. T. 70: 1980 s. 86-101

 • Bandurka M.: Archiwum Państwowe Miasta Łodzi i Woj. Łódzkiego oraz jego archiwa terenowe. [w:] Druga wojna światowa 1939-1945. Informator o materiałach źródłowych przechowywanych w archiwach PRL. Warszawa 1972 s. 273-322

 • Bandurka M.: Archiwum rodziny Leinweberów. (Aptekarze i lekarze m. Łodzi). Farmacja Polska. Nr 19-20: 1963 s. 416-41

 • Bandurka M.: Materiały archiwalne do działalności Hilarego Majewskiego w Łodzi. [w:] Hilary Majewski i jego krąg. Łódź 1981

 • Bandurka M.: Materiały do dziejów architektury i urbanistyki w Archiwum Łódzkim. Rocznik Łódzki. T. 35: 1986 s. 235-255

 • Bandurka M.: Materiały do dziejów służby zdrowia w zasobie Archiwum Łódzkiego (do 1914 r.). Rocznik Łódzki. T. 28: 1979 s. 251-276

 • Bandurka M.: Materiały do okresu 20-lecia międzywojennego w aktach Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego. Rocznik Łódzki. T. 14: 1966 s. 279-291

 • Bandurka M.: Odbicie stosunków narodowościowych, wyznaniowych i społecznych w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi. [w:] Polacy-Niemcy-Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy. Pod red. P. Samusia, Łódź 1997 s. 411-442.

 • Bandurka M.: Zbiory aptekarza łódzkiego Bronisława Głuchowskiego. Farmacja Polska. nr 4: 1967 s. 335-338

 • Bandurka M., Ohryzko-Włodarska C.: Archiwum Państwowe miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego. [w:] Dzieje Poznania i województwa poznańskiego. Informator o materiałach archiwalnych. Oprac. zbiorowe pod kier. C. Skopowskiego. Warszawa 1972 s. 724-791

 • Baranowski J., Nowinowski S. red. : Getto Łódzkie Litzmannstadt Getto 1940-1944, Łódź 2009
 • Baranowski J.: Łódzkie Getto 1940-1944: The Ghetto 1940-1944. Vademecum, Łódź 2005

 • Baranowski J.: Materiały do problematyki pracy przymusowej Polaków w III Rzeszy w Archiwum Państwowym w Łodzi. [w:] Praca Polaków w Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945. Poznań 1995 s. 28-31

 • Baranowski J.: Materiały źródłowe do zagłady Żydów z getta łódzkiego w Archiwum Państwowym w Łodzi. [w:] Judaica łódzkie w zbiorach muzealnych i zasobach archiwalnych. Pod red. M. Budziarka, Łódź 1994 s. 142-153

 • Baranowski J.: Zigeunerlager in Litzmannstadt - Obóz cygański w Łodzi/The Gypsy Camp in Łódź, 1941-1942 , Łódź 2003
 • Baranowski J.: Żydzi wiedeńscy w getcie łódzkim 1941-1944:Wiener Juden im Getto Lodz 1941-1944, Łódź 2004
 • Bartyś J.: Materiały fotograficzne do etnografii Ukrainy w archiwum łódzkim. Łódzkie Studia Etnograficzne. T. 3: 1961 s. 137-151

 • Bortnowski W.: Papiery generała Stanisława Klickiego w zbiorach Państwowego Archiwum w Łodzi. Rocznik Łódzki. T. 8: 1962 s. 173-181

 • Bryk. A.: Niedopowiedziana historia. Karty z getta łódzkiego: Untold history. Postcards from Łódź Ghetto, Łódź 2015
 • Bryk. A.: Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego w Łodzi (1959-1981)-dzieje ustrojowe i organizacja, [w:]Rocznik Łódzki  2005, t. 52, s. 237-255
 • Bryk A. Źródła do dziejów getta zduńskowolskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi oraz jego Oddziału w Sieradzu, [w:] Rocznik Łódzki 2014, t. 62
 • Cygański M.: Archiwalia z czasów okupacji hitlerowskiej w Archiwum Państwowym Łodzi i Województwa Łódzkiego. Archeion. T. 28: 1958 s. 75-104

 • Cygański M.: Chef der Zivilverwaltung beim Armee - Oberkomando 8 i pozostałe po nim akta. Archeion. T. 31: 1959 s. 55-63

 • Dąbrowski K. i in.: Źródła i materiały do historii parafii diecezji łódzkiej erygowanych do 1939 roku. Wybór z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Archiwum Państwowego w Łodzi [w:] Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji łódzkiej 2011, t. VII
 • Drakoniewicz A.: Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi dotyczące mniejszości narodowych i religijnych w Pabianicach, [w:] Archeion 2015, t. CXVI
 • Drakoniewicz A.: Materiały do dziejów szkolnictwa w zespołach aktowych Archiwum Państwowego w Łodzi, [w:] Archeion 2017, t. CXVIII s. 209-229

 • Hałas I.: Materiały do dziejów Polskiej Partii Robotniczej w Łodzi i Województwie Łódzkim w archiwach KW i KŁ PZPR w Łodzi. Rocznik Łódzki. T. 6: 1962 s. 81-95

 • Herman J.: Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - dzieje ustrojowe, struktura organizacyjna i zawartość zespołu. Rocznik Łódzki. T. 53: 2006 s. 257-278

 • Herman J.: Materiały archiwalne Polskiej Partii Socjalistycznej z terenu Łodzi i województwa łódzkiego z lat 1945-1948 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi. Rocznik Łódzki. T. 47: 2000 s. 175-185

 • Informator o zasobie Archiwum KW PZPR w Łodzi 1945-1948. Oprac. E. Chobot. Warszawa 1971

 • Janik A.: Ewidencja ludności z XIX i I połowy XX wieku przechowywana w Archiwum Państwowym w Łodzi, [w:] Rocznik Łódzki 2012, t. 59, s. 187-195
 • Janik A.: System ewidencji ludności Łodzi i okolicznych gmin w latach 1932–1939 — przepisy, praktyka, stan zachowania archiwaliów, [w:] Archeion 2017, t. CXVIII s. 130-149

 • Janik M. i in.: Łódź na mapach 1973-1939. Łódź-Warszawa 2012
 • Kaczmarek R.: Archiwa i inne zbiory rękopisów odnoszących się do dziejów społecznych i gospodarczych. Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych. T. 10: 1948 s. 443-446

 • Kaczmarek R.: Materiały do dziejów szkolnictwa w łódzkich archiwaliach. Przegląd Historyczno-Oświatowy. nr 3-4: 1947 s. 144-148

 • Katalog planów miast w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi. Oprac. J. Fijałek, A. Tomczak i S. Trawkowski. Warszawa 1955

 • Kolasa K.: Komitety zakładowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ozorkowie w latach 1948-1990 - proces kształtowania i struktura organizacyjna. Rocznik Łódzki. T. 54: 2007 s. 131-158

 • Kolasa K.: Komitety powiatowe i miejskie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie łódzkim w latach 1948-1975 - proces kształtowania i struktura organizacyjna. Piotrkowskie Zeszyty Historyczne. T. 7-8: 2005/2006 s. 137-167

 • Kolasa K.: Przemysł Chemiczny "Boruta" Spółka Akcyjna w Zgierzu w latach 1894-1945 - dzieje ustrojowe i pozostałość aktowa. Zgierskie Zeszyty Regionalne. T. III: 2008 s. 173-187

 • Kolasa K.: Struktura organizacyjna zakładowych organizacji partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej o strukturze dwustopniowej na przykładzie komitetów zakładowych w Ozorkowie. Archiwista Polski. Nr 4(40): 2005 s. 47-64

 • Kołodziejczak M.: Materiały do dziejów przemysłu włókienniczego przechowywane w Łódzkim Archiwum. Przegląd Włókienniczy. nr 3: 1962 s. 184-185

 • Kołodziejczak M., Rosiak S.: Akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Łodzi. Archeion. T. 24: 1955 s. 257-276

 • Kosacka D.: Zbiory Kartograficzne PRL. Informator. Archiwum Państwowe Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego. Warszawa 1972 s. 92-94

 • Krajewska H.: Materiały do dziejów kinematografii łódzkiej z lat 1895-1939 w Archiwum Państwowym w Łodzi. Archeion. T. 84: 1988 s. 133-152

 • Kronika Getta Łódzkiego:Litzmannstadt Getto 1941-1944 Tomy I-V, oprac. i red. naukowa J. Baranowski i in., Łódź 2009
 • Loose I.: Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941-1944. Księga pamięci, Łódź 2009
 • Lajdenfrost A.: Starodruki i cymelia z Archiwum Państwowego w Łodzi. Katalog, cz. l. Rocznik Łódzki. T. 49: 2002 s. 195-268

 • Lajdenfrost A.: Starodruki z Archiwum Państwowego w Łodzi. Katalog, cz. II. Rocznik Łódzki. T. 56: 2009 s. 196-237

 • Lipecki S.: Zbiory im. Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów. Kraków 1929

 • Miller A.: Źródła do dziejów stanu wojennego w Łodzi w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi, [w:] red. S. Hadrysiak Stan wojenny z perspektywy lokalnej. Łódź i region 1981-1983. Piotrków Trybunalski 2013, s. 122-131
 • Ohryzko-Włodarska C.: Akta do dziejów Kalisza w Archiwum Łódzkim W: Osiemnaście Wieków Kalisza. T. 3: 1962 s. 397-439

 • Ohryzko-Włodarska C.: Łódzkie sądy niemieckich władz wojskowych w latach 1914-1918 i ich pozostałość aktowa. Archeion. T. 45: 1966 s. 119-138

 • Ohryzko-Włodarska C.: Materiały do dziejów Kaliskiego z lat 1867-1914 przechowywane w Archiwum Łódzkim. Rocznik Kaliski. T. 5: 1972 s. 303-340

 • Ohryzko-Włodarska C.: Materiały źródłowe do uwłaszczenia włościan w łódzkim okręgu przemysłowym. Rocznik Łódzki. T. 11: 1963 s. 215-236

 • Ohryzko-Włodarska C.: Organizacja władz włościańskich w Królestwie Polskim i ich pozostałość aktowa (1864-1917). Łódź 1973

 • Ohryzko-Włodarska C.: Pomoce archiwalne informujące o materiałach do dziejów Łodzi i województwa łódzkiego. Rocznik Łódzki. T. 22: 1974 s. 207-235

 • Olejnik T.: Materiały źródłowe do dziejów towarzystw ochotniczych straży ogniowych w guberni piotrkowskiej (1871-1914) w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi. Muzealny Rocznik Pożarniczy. T. 5: 1994 s. 153-163

 • Pełka B.: Akta rosyjskich władz policyjnych w Łodzi do roku 1914. Archeion. T. 75: 1983 s. 125-149

 • Pełka B.: Organizacja i historia łódzkiej Giełdy Pieniężnej i jej akta (1899-1939). Archeion. T. 46: 1967 s. 155-169

 • Pełka B.: Źródła do dziejów polskiego ruchu robotniczego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Łodzi. [w:] Stan źródeł do dziejów polskiego ruchu robotniczego. Materiały sympozjum zorganizowanego przez Centralne Archiwum KC PZPR 18 lutego 1983. pod red. F. Tycha Warszawa 1985 s. 162-174

 • Perzyna P.: Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego w Łodzi 1945-1949 - organizacja, kancelaria i pozostałość aktowa. Rocznik Łódzki. T. 46: 1999 s. 125-144

 • Perzyna P.: Archiwalia partii politycznych i organizacji młodzieżowych Łodzi i województwa łódzkiego z lat 1945-1948 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi. Rocznik Łódzki. T. 45: 1998 s. 253-269

 • Radziszewska K. i in.: Encyklopedia Getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego. Łódź 2014
 • Rosiak S.: Inspekcja Fabryczna guberni piotrkowskiej. Archeion. T. 23: s. 78-115

 • Rosiak S.: Waszkiewicz L.: Materiały do dziejów powstania styczniowego w Archiwum Państwowym Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego. Archeion. T. 40: 1964 s. 57-64

 • Rosiak S.: Zespoły i rodzaje akt w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Łodzi zawierające materiały do rewolucji 1905-1907 r. Archeion. T. 26: 1956 s. 23-37
 • Strembski P., Cyfrowe kopie materiałów archiwalnych do badań genealogicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi. [w:] Varia Genealogica 1 (2017), s. 39-43.
 • Strembski P., Fotografie z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi jako źródła do badań biograficznych [w:] Spuścizny - co po nas zostaje? Zagadnienia metodologiczne. Kraków 2018, s. 142-152.
 • Strembski P., Materiały archiwalne dotyczące Kalisza w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi. [w:] Calisiana rozproszone. Źródła do dziejów Kalisza w polskich zasobach archiwalnych. Kalisz 2012, s. 155-178.
 • Strembski P., Ostaszewska A., Zaginione archiwum. Konserwacja odnalezionych akt przedwojennej łódzkiej policji. [w:] 100-lecie polskiej policji. Historia i współczesność. Warszawa 2019, s. 341-349.
 • Tomczak A.: Zasób kartograficzny Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Łodzi. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. nr 3: 1958 s. 404-413

 • Turajczyk L.: O zasobach akt PPR w archiwum Komitetu Łódzkiego PZPR. Z Pola Walki. nr 4: 1962 s. 291-294

 • Turajczyk L.: Źródła archiwalne ZMP w archiwum KŁ PZPR. Pokolenia. nr 2: 1970 s. 178-184

 • Ugorowicz I.: Z Krakowa do Łodzi. Dzieje i zawartość Archiwum rodziny Bartoszewiczów, [w:] Rocznik Łódzki 2013, t. 60
 • Ugorowicz I.: Archiwalia łódzkich zgromadzeń rzemieślniczych w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi ― dzieje, charakterystyka, zawartość, [w:] Archeion 2017, t. CXVIII s. 230-249

 • Wachowska B.: Materiały wspomnieniowe do dziejów PPR w latach 1942-1945 z terenu województwa łódzkiego znajdujące się w Archiwum KW PZPR. [w:] Sesja naukowa poświęcona XX rocznicy powstania PPR na terenie województwa łódzkiego. Piotrków Trybunalski maj 1962. pod red. G. Missalowej. Łódź 1963 s. 177-199

 • Walicki J.: Źródła do dziejów książki i czasopiśmiennictwa w Królestwie Polskim (1867-1915) w zespołach kancelarii gubernatorów na przykładzie guberni kaliskiej i piotrkowskiej. [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum. T. 13: 2006 s. 3-20

 • Walkiewicz T.: Źródła do biogramów ofiar ZbrodniKatyńskie z terenu województwa łódzkiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi, [w:] red. Żelazko J., Zawilski P. : Jeńcy wojenni z łódzkiego. Ofiary Zbrodni Katyńskiej, Łódź 2011, s. 129-137
 • Walkiewicz T.: Źródła do dziejów Łodzi w okresie I wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi, [w:] red. Radziszewska K., Zawilski P. : Łódź i region łódzki w czasie I wojny światowej. Między wielka historia a codziennością. Łódź 2011, s. 11-36
 • Warężak J.: Archiwum zakładów przemysłowych Ludwika Geyera w Łodzi. Archeion. T. 16: 1937-1938 s. 26-34

 • Warężak J.: Źródła do historii powstania 1863 roku w Archiwum Miejskim w Łodzi. Dziennik Zarządu Miejskiego w Łodzi. nr 1: 1938 s. 6-16

 • Wasiak J.: Materiały do badań biograficznych w Archiwum Państwowym w Łodzi. Rocznik Łódzki. T. 24: 1976 s. 211-223

 • Wasiak J.: Materiały do dziejów powstania listopadowego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Łodzi. Archeion. T. 75: 1983 s. 82-86

 • Wasiak J.: Materiały do dziejów wsi okresu 20-lecia w aktach Urzędów Ziemskich Województwa Łódzkiego. Rocznik Łódzki. T. 14: 1966 s. 293-302

 • Wdowiszewski Z.: Wiadomości o Archiwum Ostrowskich w Maluszynie. Archeion. T. 5: 1929 s. 65-69

 • Wiśniewska-Bieniek H.: Organizacja i spuścizna aktowa Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego (1945-1950). Archeion. T. 73: 1982 s. 217-232

 • Wiśniewska-Bieniek H.: Źródła do historii przemysłu włókienniczego na ziemiach polskich w latach 1945-1965. Rocznik Łódzki. T. 15: 1967 s. 79-80

 • Zajączkowska W.: Zbiór Tadeusza Regera znanego działacza socjalistycznego ziemi cieszyńskiej (przechowywany w Archiwum Państwowym w Łodzi). Sobótka. R. 19: nr 3/4: 1964 s. 511-519

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-04
Data publikacji:2015-05-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:27824