Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.lodz.ap.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na m.in. niezgodności i wyłączenia wymienione poniżej:

  • treść jest nierozróżnialna w zakresie kontrastu na stronie,
  • nie dostosowano wersji strony na urządzenia mobilne,
  • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
  • brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony,
  • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  • w filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych,
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej,
  • część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Archiwum Państwowego w Łodzi.

 

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Małgorzata Urbańska, administracja@lodz.ap.gov.pl.

Można się także skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu 42 632 62 01 wew. 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. APŁ zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, APŁ niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe APŁ może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej APŁ.

Link do strony z procedurą załatwiania skarg i wniosków w APŁ: https://aplodz.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

91-415 Łódź, pl. Wolności 1

Wejście główne do budynku znajduje się od strony pl. Wolności 1, należy pokonać 1 stopień.   Budynek zabytkowy, nie posiada windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest duży hol.

Budynek nie posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada parkingu.

 

90-441 Łódź, al. Kościuszki 121

Wejście główne do budynku znajduje się od strony al. Kościuszki 121.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Budynek posiada dźwig osobowy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Budynek posiada jedną toaletę na porterze dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

90-307 Łódź  al. Piłsudskiego 33

Wejście główne do budynku znajduje się od strony al. Piłsudskiego33.

Budynek nie posiada windy.

Budynek nie posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada parkingu.

 

Oddział w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. POW 5

Budynek nie posiada windy.

Budynek nie posiada toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada parkingu. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wszystkie budynki:

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajlowskim ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online nie została przewidziana. W budynkach nie została zainstalowana pętla indukcyjna.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-19
Data publikacji:2021-02-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:3229