Archiwum Państwowe w Łodzi


Spis miejskich, bezpłatnych szkół początkowych z dnia 20 sierpnia 1918 r.

O specyfice Łodzi decyduje między innymi różnorodny skład etniczny i wyznaniowy napływającej przez lata ludności, przynoszącej ze sobą odmienne wzory kulturowe. Podlegają one nieustannym przekształceniom w zależności od losów życiowych poszczególnych grup czy jednostek. Pionierzy kapitalizmu przybyli przed laty do miasta, początkowo nie przejawiali szczególnych potrzeb oświatowych i kulturalnych. Dopiero kolejne pokolenia zaczęły interesować się nauką, problemami miasta oraz kwestiami społecznymi, co zaczęło skutkować między innymi rozbudową szkolnictwa w Łodzi. Lata Wielkiej Wojny niosą ze sobą oczywiste zmiany na tym polu. Mimo trudnych warunków życia w okupowanym przez Niemców mieście, podjęto starania o rozbudowę szkolnictwa miejskiego. Priorytetem stało się objęcie jak największej liczby uczniów opieką szkolną. Od 1917 r. władze samorządowe prowadzą prace nad projektem stopniowego wprowadzenia obowiązkowego nauczania dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, chcąc w ten sposób zapobiec problemowi analfabetyzmu. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 1918/1919 Inspektor Szkolny Okręgowy m. Łodzi oraz Wydział Szkolnictwa Magistratu m. Łodzi publikują ogłoszenie dla ogółu mieszkańców, w którym podają adresy bezpłatnych szkół początkowych na terenie Łodzi. Ponieważ miasto zamieszkuje ludność różnych narodowości i wyznań łódzki samorząd miejski zastosował następujący podział :

  • Szkoły polskie
  • Szkoły polskie dla dzieci świętujących sabat
  • Szkoły niemieckie
  • Szkoły niemieckie dla dzieci wyznania katolickiego
  • Szkoły rosyjskie
  • Zapisy do szkół będą miały miejsce w dniach 26-31 sierpnia b.r. Przy zapisie dziecka do szkoły uprasza się rodziców lub opiekunów o przedstawienie poza metryką urodzenia dziecka świadectwa szczepienia na ospę.

    Anna Drzewiecka