W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. Archiwum Państwowego w Łodzi w Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją prosimy o składanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w postaci elektronicznej.

Osoby sprawujące funkcje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi

mgr Piotr Zawilski

telefon: 0 42 632-02-02, fax 0 42 632-02-11
e-mail: dyrektor@lodz.ap.gov.pl

Do zadań dyrektora należy:
a) reprezentowanie Archiwum wobec władz oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej, sądów, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych, bądź innych jednostek organizacyjnych,
b) organizowanie i koordynowanie prac w Archiwum w tym zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań z działalności Archiwum,
c) inicjowanie zmian organizacyjnych i wydawanie normatywów wewnętrznych regulujących sposoby realizacji zadań statutowych,
d) wykonywanie zadań przewidzianych w służbie cywilnej dla dyrektora generalnego urzędu w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z  2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zmianami),
e) kierowanie sprawami związanymi z obsadą personalną, przyjmowanie i zwalnianie pracowników,
f) nadzorowanie działalności komórek organizacyjnych,
g) przewodniczenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego,
h) podejmowanie decyzji związanych z wydatkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
i) składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowanie zobowiązań finansowych,
j) dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących Archiwum,
k) decydowanie w sprawach udostępniania materiałów archiwalnych i wykonywania kwerend dla podmiotów krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych,
l) wydawanie zezwoleń na wcześniejsze udostępnianie materiałów archiwalnych,
m) organizowanie mikrofilmowania materiałów archiwalnych lub ich reprografowania na innym nośniku w celu zabezpieczenia zasobu,
n) ustalanie jednostek organizacyjnych w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, innych niż obejmujące swoją działalnością obszar całego państwa,
o) wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
p) nadzorowanie wykonywania kontroli archiwalnych przez Archiwum,
q) wydawanie decyzji w toku postępowania administracyjnego,
r) współdziałanie z organizacjami związkowymi działającymi na terenie archiwum w zakresie określonym przez przepisy prawa,
s) zapewnianie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony danych osobowych,
t) udzielanie pełnomocnictw,
u) wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
v) informowanie na bieżąco podległych pracowników o decyzjach, instrukcjach i innych materiałach otrzymywanych z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
w) wykonywanie innych zadań z zakresu kierowania Archiwum.

 

Zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi

dr Maciej Janik

telefon: 636-85-35 wew. 26, 637-29-48
e-mail: maciej.janik@lodz.ap.gov.pl

Do zadań zastępcy dyrektora należy:

a) wykonywanie zadań w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa i przyznanych kompetencji,

b) czynny udział w pracach kolektywu doradczego Dyrektora,
c) opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań i planów pracy Archiwum,
d) nadzór nad realizowaniem przepisów metodycznych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przez poszczególne Oddziały Archiwum Państwowego w Łodzi,
e) udział w opracowywaniu normatywów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Archiwum,
f) wydawanie decyzji w toku postępowania administracyjnego,
g) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony danych osobowych,
h) czynny udział w pracach naukowych Archiwum. Pomoc przy organizowaniu wystaw i sesji naukowych,
i) udział w pracach Komisji Metodycznej,
j) kierowanie  pracą Oddziału I,

k) zastępowanie Dyrektora Archiwum w czasie jego nieobecności oraz kierowanie pracą Archiwum.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-24
Data publikacji:2019-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Kowaluk
Liczba odwiedzin:67